Výrobní program

Desky

Vytlačované a vstřikované desky vyrábíme z polypropylenu a polyetylénu.

Stěnové prvky

Základním materiálem pro výrobu je homopolymer polypropylenu.


Plastové rošty

Výborná odolnost proti agresivnímu prostředí a dlouhá životnost.

Skruže

Skruže vyrábíme ze strukturních integrálních pěn pro široké uplatnění.


Rotomoulding

Dobře odolné nádrže vůči účinkům kyselin i alkálií.Používaný materiál pro výrobu

Polypropylen homopolymer

Desky vyráběné z polypropylenu homopolymeru jsou zdravotně nezávadné a mohou být použity pro styk s poživatinami. Lze je vyrobit v barevném provedení, případně s UV stabilizátorem. Ten má však prakticky menší význam, protože jsou tyto desky určené pro interiérové aplikace. Mají ve srovnání s olyolefinickými materiály větší pevnost, tuhost, tvrdost, ale nižší rázovou odolnost při teplotách pod bodem mrazu. Naopak vykazuje vyšší křehkost a to zejména při teplotách pod bod mrazu a nižší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Z desek lze vyrábět spíše pravoúhlé, neskružované nádrže, různé samonosné výrobky či díly technologických zařízení, jejichž teplota použití neklesne pod 10°C. Chemická odolnost je velmi dobrá. Při navrhování a konstrukci výrobků je nutné vycházet ze základních charakteristik chování materiálů při zatížení a dlouhodobém využívání.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
3 až 20 1500, 2000 3000, 4000

Polypropylen kopolymer

PP-B desky jsou vyráběny technologií extruze za použití blokového kopolymeru propylen – etylen, který zaručuje deskám dobré fyzikálně mechanické vlastnosti (pevnost v tahu, ohybu, moduly pružnosti) při zachování rázových pevností při teplotách pod bodem mrazu. To umožňuje využití desek pro exteriérové aplikace za použití vhodných UV stabilizátorů (jímky, ČOV, apod.). Zdravotní nezávadnost, povolený styk s poživatinami a pitnou vodou umožňuje deskám aplikace v potravinářském průmyslu, v zemědělství, pro konstrukci rodinných bazénů apod. Velmi dobrá chemická odolnost předurčuje použití desek v aplikacích chemického a průmyslného (nádrže, zásobníky apod.). Při navrhování a konstrukci výrobků je nutné vycházet ze základních charakteristik chování materiálů při zatížení a dlouhodobém používání. Proti poškrabání povrchu desek při zpracování je možné desky chránit pomocí ochranné fólie, desky je také možno opatřit dezénem. Základní barevné provedení desek je přírodní, ale je možno je vyrobit v různém barevném provedení (bílé, modré, šedé, zelené).

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
0,8 až 25 1500, 1600, 2000 3000, 4000

Polypropylen konstrukční a technický

Konstrukční desky jsou homogenní nelehčené desky vyráběné technologií extruze. Vstupní surovina se skládá ze 60% PP granulátu a ze 40% PP drtě získané z technologických odpadů vznikajících při výrobě desek. Použitím polypropylenového granulátu a primárních technologických odpadů jsou zaručeny definované vlastnosti desek a tím i jejich dobrá svařitelnost. Technické desky jsou vyrobeny ze 100% PP drtě, která je získána z vykoupených PP úřezků. Svařitelnost těchto desek je ovlivněna čistotou a separací těchto úřezků. Konstrukční a technické desky jsou určeny převážně na výrobu výztuh, příček, žeber a součástí větších konstrukčních celků. Lze je také použít na výrobu maloobjemových, mechanicky a chemicky nenamáhaných konstrukcí. Desky nemají povolený styk s poživatinami a pitnou vodou. Vyrábějí se převážně ve dvou barevných provedeních, v černé barvě desky konstrukční a v hnědém odstínu desky technické.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
3 až 10 1500 3000, 4000

Polypropylen s aditivy Polypropylen plněný mastkem PP-TALK

Polypropylenové desky plněné mastkem jsou vyrobeny smícháním mastku s PP-B. Smícháním těchto dvou komponentů vznikl materiál, který má odlišné vlastnosti od původní matrice. Hlavní rozdíl je možné zaznamenat v nárůstu většiny fyzikálně mechanických vlastností ( pevnosti, modulu pružnosti, tuhosti, apod. ) a naopak v poklesu rázových vlastností. Desky je možné použít pro venkovní aplikace, kde jsou požadovány vyšší pevnosti, při zachování dobrých rázových vlastností. Rovněž zvýšení tuhosti desky je velkým zlepšením. Desky je možné použít na výrobu různých konstrukčních dílů, kdy řada těchto částí může být i samonosná. Desky je možné dle přání zákazníka probarvit, popřípadě UV stabilizovat. Je ovšem nutné si uvědomit, že mastek posouvá barevný odstín desek. Jelikož barva mastku není vždy stejná (přírodní surovina), může být barevný posun v různých výrobních šaržích jiný. Proti poškrabání při zpracování můžeme desky chránit pomocí ochranné fólie.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
3 až 20 1500, 2000 3000, 4000

Polypropylen lehčený PP-FOAM

Lehčené desky jsou vyráběny ze stejné polymerní matrice jako desky plomaPP-H, což zaručuje výbornou svařitelnost s plomaPP-H i plomaPP-B. Polymerní matrice je lehčena pomocí speciálních aditiv, která způsobují rovnoměrnou a pravidelnou strukturu lehčení po celé tloušťce desky stejně velkými vzduchovými bublinami. Tímto způsobem lehčení jsou dosaženy definované vlastnosti, velmi dobrá svařitelnost a zvýší se tuhost celé desky. Desky jsou určeny převážně na výrobu staticky nenáročných konstrukcí, částí nádob, různých prostupů, hranaté vzduchotechniky, výztuh aj.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
8 až 20 1000, 2000 1000, 2000, 3000, 4000

Polypropylen s retardéry hoření PP-MRB

Retardované polypropylenové desky mohou být vyrobeny jak z kopolymeru, tak z homopolymeru modifikovaného retardérem. Desky je možné barvit i UV stabilizovat. Desky mají široký rozsah uplatnění v konstrukční praxi. Jsou určeny na výrobu vzduchotechniky, šachet či podobných zařízení, kde je nutné použít materiál se sníženou hořlavostí. Přítomnost retardéru neovlivní významným způsobem fyzikálně mechanické vlastnosti a svařitelnost použitého polypropylenu. Jejich použití je vhodné tam, kde se předpokládá vyšší požární nebezpečnost. Proti poškrabání při zpracování můžeme desky chránit pomocí ochranné fólie.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
2 až 10 1500, 1600 1000, 2000, 3000

Polypropylen vodivý PP-EL

Všechny typy PP velmi špatně vedou elektrický proud, proto se dá říci, že jsou velmi dobrým elektrickým izolačním materiálem. Existují však aplikace, kde jsou tyto vlastnosti nežádoucí. Pomocí speciálních aditiv je možné elektrické vlastnosti PP upravit. Při dostatečné koncentraci speciálních sazí se vytvoří v PP matrici vodivá síť, pomocí níž je možné povrchový i vnitřní odpor PP desky snížit. Desky jsou vyráběny v černé barvě. Desky PP EL jsou určeny pro výrobu vzduchotechnického potrubí, do prostředí zvýšeného nebezpečí výbuchu a dále na výrobu nádrží nebo konstrukce, u nichž je potřeba vyloučit nebezpečí tvorby statické elektřiny.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
2 až 10 1500, 1600 1000, 2000, 3000

PE izolační folie

Polyetylenová fólie je speciálně vyráběná na těsnění řízených skládek průmyslového a komunálního odpadu, různých kanálů, svodů či podobných částí odpadového hospodářství. Chemická odolnost vlivem použitého materiálu je vysoká a zaručuje fóliím odolnost proti většině chemických látek. Fólie má rovněž osvědčení odolnosti proti ropným úkapům, na jehož základě je možné ji použít na izolaci čerpacích stanic pohonných hmot, parkovišť, popřípadě skladišť ropných látek a podobných chemických produktů. Fólie je možné rovněž použít k hydroizolaci různých objektů a silnější fólie jsou použitelné k izolaci proti vodě a zároveň i proti tlakové vodě. Samotná fólie zabraňuje pronikání radonu, čehož se dá využít ve stavebnictví při vytváření protiradonových bariér.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm)
1 až 4 1000, 1500, 1650

Vysokohustotní polyethylen PE-HD

Desky z vysokohustotního polyetylenu jsou určeny pro konstrukční aplikace. Lze je použít na vyložení různých záchytných jímek, nádob apod. Také na výrobu samonosných nádrží, zásobníků, septiků a jiných konstrukcí. Výrobky z těchto desek se osvědčily i v agresivních prostředích. Vysoká tažnost materiálu umožňuje vakuové tvarování desek. Mohou být barveny a v případě požadavku na delší životnost při venkovní aplikaci se musí desky PE-HD stabilizovat proti vlivům UV záření. PE - HD desky mají vyšší rázovou houževnatost než polypropylenové a jsou proto vhodnější pro venkovní aplikace. Při navrhování a konstrukci výrobků je nutné vycházet ze základních charakteristik chování materiálů při zatížení a dlouhodobém používání. Proti poškrabání povrchu desek při zpracování je možné desky chránit pomocí ochranné fólie, desky je také možno opatřit dezénem. Základní barevné provedení je černé.

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
1 až 20 1500, 2000 3000, 4000

Polywood

Polywood je obchodní název pro kompozitní materiál na bázi polypropylenu plněného dřevními částicemi. Materiál je vyráběn ve formě desek technologií extruze s následnou možností laminace PP fólie, netkané textilie apod. Tím je možné dosáhnout lepšího zhodnocení fyzikálně mechanických vlastností při termoformování desek, zvláště v automobilovém průmyslu. V současné době je využíván pro konstrukci interiérových dílů (dveřní výplně, plata, kufrové díly).

Rozměry výrobků
Tloušťka (mm) Standardní šířka (mm) Standardní délka (mm)
1,5 až 4 max. 1600 max. 4000